Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności schronisko.uml.lodz.pl

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej schronisko.uml.lodz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Schronisko dla Zwierząt w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Olesińska.
 • E-mail: schronisko.biuro@o2.pl
 • Telefon: 42 656 78 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Schroniska dla Zwierząt w Łodzi usytuowany jest przy ulicy Marmurowej 4, nieopodal ulicy Brzezińskiej. Dojazd jest możliwy autobusem linii 53A, 53B, 53C, 53D. Budynek mieści się u zbiegu ulic Marmurowa/Wydmowa. Wzdłuż ulicy Marmurowej jest chodnik prowadzący do schroniska.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Wydmowej. Do wejścia prowadzi chodnik. Budynek oznaczony jest logo wraz z informacjami przy drzwiach wejściowych. Dojazd do budynku możliwy jest ulicami Marmurowa i Wydmowa. Schronisko nie posiada parkingu dla samochodów, ani oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkować można wzdłuż ulicy Wydmowej. Siedziba schroniska znajduje się w budynku parterowym, w odległości 3 metrów od furtki głównej. Wejście do budynku poprzedzają dwa stopnie. Schronisko posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, montowany w razie potrzeby. W budynku znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Droga ewakuacyjna jest wspólna dla pracowników i interesantów.